LIÊN HỆ TÍN THÀNH ĐẠT

Tổng đài điện thoại IP Nec SV8300

Tổng đài điện thoại IP Nec SV8300

Tổng đài điện thoại IP Nec SV8300

06/09-2018
Tổng đài điện thoại IP Nec SV8300 Thiết kế cho các doanh nghiệp trung bình, có khả năng nâng cấp lên 512 trung kế các loại bao gồm trung kế Co, ISDN, IP E&M, ISDN (2B+D), (30B+D), trung kế IP….