LIÊN HỆ TÍN THÀNH ĐẠT

Các giao diện máy nhánh

Các giao diện máy nhánh

Các giao diện máy nhánh

12/09-2018
Các giao diện máy nhánh Mỗi một máy nhánh tương tự được kết nối với một cổng trên tổng đài. Về truyền dẫn Các giao diện máy nhánh tương tự sử dụng một đôi cáp điện thoại (cáp đồng đường…
Các giao diện máy nhánh

Các giao diện máy nhánh

10/08-2018
Các giao diện máy nhánh Mỗi một máy nhánh tương tự được kết nối với một cổng trên tổng đài. Về truyền dẫn Các giao diện máy nhánh tương tự sử dụng một đôi cáp điện thoại (cáp đồng đường…